۶۴=۶۵

 

پارادوكس كیوری(Curry):
در شكل زیر در هر دو بخش چنین به نظر می‌رسد كه یك مثلث قائم الزاویه به دو مثلث قائم الزاویه ی كوچك‌تر و یك مستطیل تقسیم شده است جز این كه دومی یك واحد مربع كم تر دارد.در اولی مستطیل گوشه ی سمت راست پایین یك مستطیل 5×3 و در دومی یك مستطیل 8×2 می‌باشد.توجیه خودتون رو درباره پدیده های بالا بنویسید.